Zasady konkursu

CHOROBY SERCA – ROSNĄCE ZAGROŻENIE

DEPRESJA – PRZEŁAMAĆ TABU

CUKRZYCA – WYGRAĆ Z POSTĘPEM CHOROBY

NOWOTWÓR – PRZEŁAMAĆ STRACH, WYGRAĆ ŻYCIE

Nagroda za osiągnięcia dziennikarskie
w propagowaniu profilaktyki i edukacji zdrowotnej Polaków w zakresie
chorób serca, cukrzycy, depresji oraz chorób nowotworowych.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Cel konkursu:

 1. Celem konkursu jest promowanie i popieranie aktywności dziennikarzy, którzy zwiększają społeczną świadomość na temat zagrożeń związanych z chorobami serca, cukrzycą, depresją oraz chorobami nowotworowymi. Pragniemy uhonorować dziennikarzy, którzy dzięki swojej pracy przyczyniają się do propagowania zdrowego stylu życia, zdrowotnej edukacji Polaków, propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, a także lepszego zrozumienia korzyści płynących m.in. z profilaktyki i wykonywania regularnych badań kontrolnych.  

§2 Organizator konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest z inicjatywy firmy Servier Polska.
 2. Organizatorem wykonawczym konkursu jest Agencja PR: FAIR BUSINESS CONSULTING MARIA KONIECZNA, ul. Aleksandrowska 24/41, 91-120 Łódź.

§3 Uczestnictwo

 1. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich mediów ogólnodostępnych, ogólnotematycznych, drukowanych i elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 artykuły prasowe, internetowe, audycje radiowe, programy telewizyjne i podcasty w danej kategorii. Oznacza to, że łącznie uczestnik może zgłosić maksymalnie 12 prac we wszystkich 4 kategoriach.
 3. Prace muszą być opublikowane lub wyemitowane w okresie 1.03.2023 – 29.02.2024 roku.
 4. W konkursie mogą brać udział prace niezgłoszone przez ich autorów, wyselekcjonowane przez widzów, czytelników i słuchaczy, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie 1.03.2023 – 29.02.2024 roku. Udział w konkursie pracy niezgłoszonej przez autora wymaga zgody autora, którą uzyskuje osoba zgłaszająca.

§ 4 Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do dnia 29 lutego 2024 roku kompletu dokumentów tj.
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • materiału prasowego/internetowego/radiowego/telewizyjnego zgłaszanego do konkursu
 2. Zgłoszenie konkursowe można wysłać poprzez:
  • formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie www.krysztalowepiora.pl
  • Formularz wypełniony online
  • oraz dołączony plik z materiałem zgłaszanym do konkursu
  • e-mail na adres biuro@krysztalowepiora.pl
  • Formularz konkursowy
  • oraz dołączony odpowiedni plik z materiałem zgłaszanym do konkursu
 3. dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora: Servier Polska, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Kryształowe Pióra. Decyduje data stempla pocztowego.
  • formularz konkursowy
  • oryginał publikacji lub wysokiej jakości kserokopia artykułu (format: A4) w przypadku publikacji prasowych
  • artykuł wydrukowany z Internetu, ze wskazaniem linku do strony źródłowej
  • materiał radiowy lub telewizyjny nagrany na dysku zewnętrznym – pendrive (format wmv, mp4), opisany w poniższy sposób:
   Imię nazwisko autora_tytuł materiału_data emisji.
  • Jeśli zgłaszany materiał radiowy lub telewizyjny jest częścią jakiegoś programu, to należy wskazać w formularzu konkretny czas ze zgłaszaną częścią materiału.
  • Jeśli autor zgłasza swoje prace w kilku kategoriach, to materiały radiowo-telewizyjne przekazane na pendrivie powinny być w osobnych folderach, przy czym każdy folder powinien być nazwany zgodnie z kategorią, w której praca jest zgłaszana.

§ 5 Dodatkowe zasady uczestnictwa

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnik konkursu potwierdza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza i zapewnia, że
  • przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy,
  • praca nie narusza praw innych osób oraz zwolni organizatora z odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
 4. Komunikacja z uczestnikami odbywa się za pośrednictwem podanego w zgłoszeniu numeru telefonu, adresu email oraz adresu korespondencyjnego.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika podczas gali rozdania nagród oraz rozpowszechnienie tego wizerunku w postaci relacji z przebiegu wydarzenia w komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizatorów, w szczególności przez jego zamieszczenie na stronie firmowej, w internecie oraz mediach społecznościowych.
 6. W trakcie zgłoszenia uczestnik konkursu może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych, zaproszeń i komunikatów prasowych oraz kontakt telefoniczny, sms/mms lub przez e-mail.

§6 Jury i ocena prac

 1. Zgłoszone prace będą ocenione przez niezależne Jury, w skład którego wejdą: ekspert ds. chorób serca, ekspert ds. depresji, ekspert ds. cukrzycy, ekspert ds. chorób nowotworowych, przedstawiciel firmy Servier Polska oraz laureat/laureaci poprzedniej edycji konkursu.
 2. Laureat konkursu w danej kategorii zobowiązany jest do zostania jurorem w kolejnej edycji konkursu, co uniemożliwia mu udział w konkursie w kategorii, którą ocenia. 
 3. W ocenie zgłoszonych prac Jury weźmie pod uwagę:
  • zgodność z tematem konkursu,
  • wartość zawartych informacji,
  • odniesienie do rzeczywistości,
  • oryginalność,
  • jakość,
  • pomysłowość,
  • znaczenie dla szerokiej rzeszy odbiorców.

§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą tradycyjną lub mailowo.
 2. Organizator przewidział nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kategoriach. Szczegółowe informacje o nagrodach zostaną przekazane laureatom w późniejszym terminie. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród finansowych.
 3. Nagroda przysługuje wyłącznie laureatowi konkursu, po jej przyznaniu i wydaniu laureat jest jej właścicielem i może nią dowolnie rozdysponować.
 4. Laureatom konkursu przysługuje zarówno prawo do otrzymania nagrody jak i przekazania prawa do otrzymanej nagrody na rzecz wskazanej przez laureata osoby.
 5. Laureat zobowiązany jest zawiadomić organizatora o osobie, na której rzecz chce przekazać nagrodę.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk laureatów oraz zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

Informacje na temat konkursu:

Wszelkie informacje na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem www.krysztalowepiora.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Konkursu:

e-mail: biuro@krysztalowepiora.pl
Maria Konieczna, FAIR BUSINESS CONSULTING, tel. 696 078 980POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).   W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana przez Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Burakowska 14, 01-066 w Warszawie (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) jest skierowana do dziennikarzy oraz uczestników komunikacji medialnych naszej Spółki.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Burakowska 14, 01-066 w Warszawie, tel.: (22) 594 90 00. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@servier.com lub strony internetowej: www.servier.pl, zakładka „Kontakt”. lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@servier.com  lub pisemnie na adres Servier Polska Sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01-066 w Warszawie, tel.: (22) 594 90 00.

2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W zależności od łączącej nas relacji, Servier może przetwarzać Twoje dane:

 • jeśli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych w celach wskazanych w takiej zgodzie – np. w celach promocyjnych, w tym na przesyłanie informacji oraz komunikatów prasowych drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny w tym zakresie. (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pamiętaj, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, przed cofnięciem zgody;
 • jeśli będzie to niezbędne do realizacji łączącej nas umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – np. w przypadku wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie na zasadach określonych regulaminem;
 • abyśmy mogli realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa – np. w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji finansowej i podatkowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w naszych uzasadnionych celach związanych m.in. z archiwizacją dokumentów, monitorowaniem bezpieczeństwa naszych serwisów, ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń lub ochroną przed takimi roszczeniami.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych niezbędnych dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Podanie danych w celach związanych z realizacją umowy lub udziałem w organizowanym przez nas wydarzeniu, np. konkursie „Kryształowe Pióro”, jest niezbędne do realizacji umowy lub wzięcia udziału w tym konkursie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach promocyjnych, wysyłki komunikatów prasowych jest dobrowolne.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane, tj. odpowiednio:

 • przez okres niezbędny dla realizacji umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wystąpiła operacja finansowa/podatkowa);
 • przez okres prowadzenia działań promocyjnych lub do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu, wycofania wyrażonej uprzednio zgody lub złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych;
 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. agencjom marketingowym, agencjom PR, dostawcom usług IT lub innym współpracującym z Servier partnerom, jeśli jest to niezbędne dla wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Servier.

2) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Servier?

1) Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

3) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz te dane przesłać te dane innemu administratorowi danych;

4) W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane dla celów promocyjnych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach;

5) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).


Kryształowe Pióra – regulamin konkursu dla dziennikarzy 2024 (.PDF)